Terms and conditions

Our terms and conditions are momentarily only available in Dutch. If you have any questions, please contact us via: info@liquefactive.nl.

Geldend per 23 oktober 2013  download pdf-versie

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst betreffende werkzaamheden door Liquefactive uit te voeren – met uitzondering van de dienstverlening die wordt aangeboden via de website webwinkelverhuur.viapunt.nl of via een webwinkel in eigen beheer – tussen Opdrachtgever en Liquefactive, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 50288997. De Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Liquefactive een overeenkomst sluit.
 2. Afwijkende voorwaarden en/of wijzigingen in de overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk voor een bepaalde opdracht zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst vervangt en prevaleert boven alle voorgaande correspondentie en afspraken tussen partijen.
 4. Van een overeenkomst is sprake als zowel Liquefactive als de Opdrachtgever de opdrachtomschrijving voor akkoord hebben ondertekend.
 5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zal blijken te zijn of toepassing mist, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht en zullen Liquefactive en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Liquefactive is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van een lopende overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Liquefactive deze Opdrachtgever schriftelijk van de wijzigingen in kennis zal stellen, uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding ervan. Indien deze Opdrachtgever de wijzigingen niet accepteert, heeft Opdrachtgever tot het moment van inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Als Liquefactive van mening is dat het blijven toepassen van de oude voorwaarden ernstig in het nadeel is van Liquefactive, kan Liquefactive de overeenkomst schriftelijk opzeggen tot uiterlijk een maand na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 2. Opdrachtomschrijving

 1. Aanbiedingen worden door Liquefactive gedaan in de vorm van een opdrachtomschrijving. Een opdrachtomschrijving wordt schriftelijk uitgebracht en behelst in ieder geval een omschrijving van de diensten en/of producten, een inschatting van het tijdsbestek waarin de diensten en/of producten geleverd worden, alsmede een inschatting van de verwachte kosten die in rekening gebracht zullen worden, exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Tenzij anders vermeld in de opdrachtomschrijving, zijn onvoorziene bijkomende kosten die gemaakt worden op verzoek van de Opdrachtgever, zoals (extra) reis- en verblijfkosten, (extra) besprekingen, huur van locatie, apparatuur en catering, niet in de vermelde prijs inbegrepen.
 3. Een opdrachtomschrijving is geldig tot één maand na dagtekening, op voorwaarde dat de uitvoering van de opdracht kan plaatsvinden binnen de in het voorstel genoemde periode, gerekend vanaf de in de opdrachtomschrijving genoemde startdatum.
 4. De werkzaamheden worden in Nederland uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de opdrachtomschrijving.
 5. De kosten, verbonden aan het opstellen van een opdrachtomschrijving en alle daarmee verband houdende besprekingen, zullen niet aan de aanvrager van een opdrachtomschrijving in rekening worden gebracht, ook niet als geen opdracht volgt tenzij met de Opdrachtgever van tevoren schriftelijk is overeengekomen dat deze met de vergoeding van deze werkzaamheden akkoord gaat.
 6. Indien Opdrachtgever hetzelfde verzoek voor een opdrachtomschrijving neerlegt bij Liquefactive en andere (potentiële) opdrachtnemers, is de Opdrachtgever te allen tijde verplicht om Liquefactive daarover te informeren.
 7. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Liquefactive gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Liquefactive gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Liquefactive is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 5 lid 4.
 9. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Liquefactive steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

Artikel 3. Overeenkomst en medewerking Opdrachtgever

 1. Een opdracht wordt door Liquefactive in behandeling genomen als sprake is van een overeenkomst. Deze wordt bereikt op het moment dat de door Liquefactive en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtomschrijving en de daarbij behorende bescheiden ontvangen zijn bij Liquefactive.
 2. Opdrachtgever zal Liquefactive steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen (elektronische gegevensbestanden daaronder uitdrukkelijk begrepen) verschaffen en alle medewerking verlenen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Liquefactive te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Liquefactive staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Liquefactive in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, of de overeenkomst met de dan beschikbare gegevens naar beste kunnen uit te voeren (zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vermindering van de overeengekomen vergoeding), dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden.

 

Artikel 4. Betaling

 1. De Opdrachtgever is gehouden het totale bedrag na facturering te voldoen, na levering door van de met Liquefactive afgesproken producten of diensten zonder voorbehoud of aftrek.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, effectief in de overeengekomen valuta, waarbij als datum van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Liquefactive is bijgeschreven.
 3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Opdrachtgever een rente verschuldigd over het uitstaande bedrag die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan.
 4. Ten laste van de Opdrachtgever zullen tevens komen alle kosten die Liquefactive zich in en buiten rechte dient te getroosten om bij overschrijding van de betalingstermijn incasso van haar vordering en rente te realiseren. Deze kosten worden gesteld op tenminste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250, - (tweehonderd vijftig euro).
 5. Tussenpersonen kunnen na opdrachtverlening geen aanspraak maken op een honorering door Liquefactive ter zake van verleende bemiddeling, tenzij dit voor opdrachtverlening schriftelijk is afgesproken met goedvinden van de Opdrachtgever.
 6. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Liquefactive gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 7. Liquefactive is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 8. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Liquefactive kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4 lid 6 of artikel 4 lid 7, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Liquefactive genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Indien en voor zover het vorenstaande een boetebeding behelst, laat deze boete alle overige rechten van Liquefactive, zoals het recht om nakoming te vorderen, onverlet.
 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Liquefactive het recht om de nakoming van al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten.

 

Artikel 5. Prijs

 1. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat door de Opdrachtgever verstrekte specificaties en aannames, die nodig zijn om de opdracht qua prijsopgave adequaat te kunnen doen, niet overeenkomen met de bij het uitvoeren van de werkzaamheden geconstateerde realiteit of zich andere voorziene of onvoorziene externe omstandigheden voordoen, zoals door derden aan ons in rekening gebrachte tarieven en/of andere lasten, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Mocht de Opdrachtgever hiermee niet akkoord willen gaan is Liquefactive gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
 2. Alle bijkomende kosten als bedoeld in artikel 5 lid 1 die Liquefactive moet maken, worden apart in rekening gebracht. De bijkomende kosten worden met een opslag van 15 % aan de Opdrachtgever gespecificeerd bij de laatste factuur.
 3. Bij elke opdracht aan Liquefactive worden de eerste twee uren dienstverlening niet in rekening gebracht bij de Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Liquefactive op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Liquefactive worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Liquefactive. Liquefactive is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Liquefactive Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Artikel 6. Levering en risico

 1. Liquefactive behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren en deze leveringen apart te factureren.
 2. Opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Alle door Liquefactive genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Liquefactive bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Liquefactive niet in verzuim. Liquefactive is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Liquefactive en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Zie ook artikel 7 voor een beschrijving van overmachtsituaties.
 3. De (leverings)termijnen worden automatisch verlengd met de duur dat Liquefactive wacht op de beslissingen, keuzes of aanlevering van materiaal door Opdrachtgever.
 4. Indien tussen partijen uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en Liquefactive schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van deze verplichting, dan is Liquefactive een boete verschuldigd ten bedrage van 10% van de factuurprijs van de betreffende prestatie. Ieder recht op (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.
 5. Het reclameren (omtrent kwaliteit, kwantiteit, etc.) van geleverde zaken en/of diensten dient uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Liquefactive te worden ingediend, op straffe van verval van rechten. 
 6. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 4 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Liquefactive, kunnen worden beïnvloed.
 7. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien Liquefactive door overmacht van blijvende dan wel tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst verder uit te voeren, is Liquefactive gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voor de duur van 6 maanden op te schorten, waarna beide partijen kunnen ontbinden zonder recht op schadevergoeding.
 2. Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle onvoorziene omstandigheden, waardoor Liquefactive tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichting te voldoen zoals: A. gedragingen van personen waarvan Liquefactive bij de uitoefening van de overeenkomst gebruikmaakt, B. ongeschiktheid van zaken waarvan Liquefactive bij de uitoefening van de overeenkomst gebruikmaakt, C. het door Opdrachtgever handelen in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Liquefactive, D. brand, werkstaking en/of werkliedenuitsluiting, rellen en/of oproer, oorlogen en/of oorlogsdreiging, transportproblemen, natuur- en/of kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en/of doorvoerverbod(en), tekortschieten van toeleveranciers, computer- en/of softwarestoringen, cybercriminaliteit waaronder ddos-aanvallen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet meer van Liquefactive gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever verder nakomt.

 

Artikel 8. Opzegging en ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling, indien zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd of indien Opdrachtgever, een vennootschap zijnde, wordt ontbonden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Liquefactive te harer keuze gerechtigd, zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding of garantie en onverminderd de aan verder toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Liquefactive is gerechtigd in geval van ontbinding als bedoeld in het vorige lid onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.
 3. Bij uitstel of afstel van onderzoek na opdrachtverlening is Opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd. Indien de opdracht in een later stadium toch doorgang vindt, zullen bij onveranderde specificaties de reeds in rekening gebrachte kosten zoveel mogelijk worden verrekend.
 4. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
 5. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 6. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Liquefactive de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 7. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 8. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8 lid 7 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Liquefactive ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Liquefactive vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 9. Rapportage en archivering

 1. Als sprake is van rapportering dan geschiedt dit in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen en gespecificeerd in de opdrachtomschrijving.
 2. Liquefactive verplicht zich om kopieën van rapportages en audio- of video-opnamen voor zover geproduceerd te bewaren tot twee jaar na afronding van de opdracht.

 

Artikel 10. Auteursrecht en eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen berust het auteursrecht op door of namens Liquefactive gemaakte analyses en opgestelde rapporten en de daarbij behorende stukken bij Liquefactive, waarbij wordt overeengekomen dat aan Opdrachtgever de bevoegdheid wordt overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en opslag in (geautomatiseerde) gegevensbestanden binnen de organisatie van Opdrachtgever.
 2. Onder rapporten en de daarbij behorende stukken wordt begrepen alle documentatie in de vorm van tekst, tabellen en/of grafieken, gedrukt of op dia, op overheadsheets, op elektronische of op enige andere wijze gepresenteerd.
 3. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit de in artikel 10 lid 2 genoemde documenten in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liquefactive. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met Opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen.
 4. Indien Opdrachtgever het auteursrecht van Liquefactive schendt, zal Opdrachtgever zonder meer aan Liquefactive een boete verschuldigd zijn ter grootte van het aan Opdrachtgever door Liquefactive ter zake van het onderzoek gefactureerde bedrag met een minimum van € 5.000,- (vijfduizend euro). Daarnaast zal Opdrachtgever de werkelijk door Liquefactive geleden schade vergoeden.
 5. Alle gebruik van adviezen van Liquefactive is voor risico van Opdrachtgever. Liquefactive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade bij gebruik van de adviezen.
 6. Alle aan Opdrachtgever geleverde rapporten en andere producten blijven eigendom van Liquefactive, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 4 lid 9, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Liquefactive zijn voldaan.
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Liquefactive van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Liquefactive vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 11. Bescherming persoonsgegevens

 1. Liquefactive is bewerker en heeft geen zelfstandige zeggenschap over de eventuele persoonsgegevens welke voor Opdrachtgever krachtens de overeenkomst worden verwerkt. Liquefactive zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en overeenkomstig diens instructies, waaronder begrepen diens instructies met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens.
 2. Partijen zullen het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens (waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens (‘WBP’)) nakomen.
 3. Opdrachtgever zal Liquefactive alle gevraagde informatie ten aanzien van de gegevensverwerking onverwijld schriftelijk verstrekken. Hieronder wordt onder meer verstaan dat Opdrachtgever Liquefactive op eerste verzoek dient te informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst is aangemeld bij de toezichthouder op de in Nederland geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens (het ‘College bescherming persoonsgegevens’) dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Liquefactive, behoudens opzet en/of grove schuld van Liquefactive, tegen alle aanspraken die jegens Liquefactive mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gestelde bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.
 5. Liquefactive is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden niet heeft voldaan aan het gestelde bij of krachtens wet- en regelgevind aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Liquefactive is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is jegens Liquefactive aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de opschorting. Liquefactive zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie (waaronder persoonsgegevens), zoals in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, naleven.
 6. Liquefactive zal slechts na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever derden als bewerker van persoonsgegevens inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

 

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie

 1. Liquefactive verplicht zich de door Opdrachtgever als vertrouwelijk bekend gemaakte gegevens niet aan derden kenbaar te maken.
 2. Opdrachtgever is verplicht tot strikte geheimhouding van de werkmethode, respectievelijk de inhoud van alle informatie die op de overeenkomst betrekking heeft, inclusief de door Liquefactive vervaardigde en/of verstrekte documenten, behalve die uitdrukkelijk voor extern gebruik bedoeld zijn.
 3. Opdrachtgever is gehouden de geheimhoudingsverplichting op te leggen aan alle ondergeschikten en derden die daarvan kennis krijgen en staat er voor in dat die ondergeschikten en derden die verplichting nakomen.
 4. Indien Opdrachtgever de in lid 2 en lid 3 van dit artikel omschreven verplichting schendt, is zij aan Liquefactive een boete verschuldigd als bedoeld in artikel 10 lid 4.

 

Artikel 13. Reclameren

 1. Indien de door Liquefactive verrichte werkzaamheden volgens Opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Opdrachtgever Liquefactive daarvan schriftelijk binnen 1 maand na constatering van het vermeende gebrek, doch uiterlijk 1 maand na ontvangst van de eindrapporten in kennis te stellen. Opdrachtgever dient daarbij nauwkeurig aan te geven waarin de door Liquefactive verrichte werkzaamheden tekortschieten. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.
 2. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal het gebrek - indien mogelijk - door Liquefactive worden hersteld, zonder dat daarvoor aan Opdrachtgever verdere kosten in rekening worden gebracht. Uitsluitend in het geval dat herstel niet mogelijk is, zal Liquefactive een evenredig gedeelte van de door Opdrachtgever betaalde of te betalen prijs vergoeden.
 3. Reclame laat de verplichtingen van Opdrachtgever uit de met Liquefactive gesloten overeenkomst onverlet.
 4. Indien het reclameren ongegrond blijkt, kan Liquefactive - indien daartoe aanleiding bestaat - de kosten welke verband houden met de ten onrechte ingediende reclame aan Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Liquefactive sluit, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijkheid uit voor enige (vorm van) schade, welke in verband met (de onmogelijkheid van) nakoming van de overeenkomst kan ontstaan.
 2. Voor zover Liquefactive gezien het in lid 1 bepaalde aansprakelijk kan worden gesteld, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het in art. 14 bepaalde en zal het maximumbedrag waarvoor Liquefactive jegens Opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden, nimmer meer bedragen dan het totaal van door Opdrachtgever aan Liquefactive reeds betaalde factuurbedragen (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, is het maximumbedrag waarvoor Liquefactive jegens Opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden nimmer meer dan de facturen die betrekking hebben op de prestaties van de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan de aansprakelijkheidstelling (excl. BTW).
 3. Liquefactive kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik en de interpretaties van de adviezen door Opdrachtgever of derden.
 4. Opdrachtgever is gehouden Liquefactive te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de door Liquefactive voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of het uitblijven daarvan.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de door Opdrachtgever met Liquefactive gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Liquefactive, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.
 3. Indien een Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de krachtens artikel 15 lid 2 bevoegde rechter, dan heeft Opdrachtgever het recht om binnen een termijn van een (1) maand nadat Liquefactive een beroep op artikel 15 lid 2 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 16. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liquefactive. Aan toestemming kunnen door Liquefactive voorwaarden worden verbonden.
 2. Liquefactive is gerechtigd haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen. Liquefactive zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen.

 

Artikel 17. Communicatie

 1. Liquefactive richt alle communicatie tot het in de overeenkomst genoemde adres van de Opdrachtgever. Opdrachtgever richt alle communicatie tot het in de overeenkomst genoemde adres van Liquefactive. Opdrachtgever zal Liquefactive direct op de hoogte stellen van een adreswijziging.